Cinque Terre

YÖK Doktora Bursu Duyurusu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nde faaliyetlerini yürütmekte olan Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Dairesi’nin amaçları arasında, sanayide çalıĢan personelin niteliğini artırmaya yönelik çalıĢmaların yürütülmesi yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda YÖK ve üniversiteler ile ortaklaĢa çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu çalıĢmaların, ülkemizin gerek sanayinin dijitalleĢmesinde, gerekse teknolojide atılım yapması için büyük potansiyel taĢıyan gıda, kimya ve ilaç, elektronik, motorlu kara taĢıtları, makine ve teçhizat gibi öncelikli alanlarda beĢeri kaynaklardaki nitelik açığını gidermede önemli olduğu değerlendirilmektedir.

YÖK Yürütme Kurulu’nun 31.01.2018 tarihli toplantısında "Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara ilişkin Usul ve Esaslar"da yapılan değişiklikle 7. Maddenin 3. Paragrafında “Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak koşuluyla, herhangi bir işte çalışan öğrencilerin program kapsamında değerlendirilmesi durumunda, bu öğrencilere verilecek burs miktarı çalışmayan öğrencilere verilecek burs miktarının 1/3 ünü geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenmesi” hükme bağlanmıştır. Aynı toplantıda alınan kararla, iş yerlerinde çalışan öğrencilere 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında aşağıda adı geçen Alan ve Üniversitelerde açılan burslu doktora kontenjanlarında öğrenimlerini sürdürmeleri halinde 2018 yılı Mart ayından itibaren aylık 500 TL. burs verilmesi uygun görülmüştür.