Cinque Terre

ÖNEMLİ DUYURU!!!

Sanayi sicil belgesine sahip işletmelere 1 Temmuz 2017 ve sonrasında yapılacak elektrik enerjisi satışlarına ilişkin tahakkuk ettirilecek tutarlar için düzenlenecek faturalarda %2 TRT enerji payı hesaplanmayacaktır. Sanayi sicil belgesine sahip olmayan işletmelere yapılan elektrik enerjisi satışlarında ise TRT enerji payı hesaplamaya devam edilecektir.

3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4/c maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

4/c maddesi; (Değişik: 18/06/2017 - 7033/27-2 md.) "Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere,elektrik enerjisi satış bedelinin (sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç) yüzde ikisi tutarındaki payı faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler."

Bu bağlamda firmaların 31/07/2017 tarihine kadar sanayi sicil belgelerini Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.